“Annual Operating Plan (AOP) là kế hoạch được sử dụng để trình bày các hoạt động dự định và nguồn lực tài chính tương ứng cho năm tài chính, được đo lường theo quý, bao gồm nhưng không giới hạn ở Doanh thu và EBITDA. AOP có thể được sửa đổi theo quyền tự quyết của Hội đồng quản trị Công ty.”

ĐỊNH NGHĨA AOP

12


2021

AOP ECONS 2021 tại khách sạn Hotel De Arts

©️ Econs Group 2016. All rights reserved.

Office address: 55, D1 Street, Saigon Mystery Villas, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Wood factory address: 118/2 Long Phuoc Street, Long Phuoc Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Hotline: 094 786 64 66

Email: admin@econs.edu.vn

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/81837670